Norske Birmavenners vedtekter:

Oppdatert etter Årsmøtet 2024


§ 1 - Foreningens navn er NORSKE BIRMAVENNER§ 2 - Foreningens formål:
a) Arbeide for Birmarasen
b) Tegne medlemmer

c) Samarbeide med tilsvarende organisasjoner

d) Føre oppdretterregister

e) Føre medlemsregister

f) Utgi medlemsblad

g) Dele ut kokarder og premier

h) Organisere kattungeformidling

i) Avholde hobbyutstilling for NBVs medlemmer

j) Utnevne ÆRESMEDLEMMER (ref § 3.3)

k) Kåre og premiere ÅRETS BIRMA og ÅRETS BIRMA WINNER ifølge regler for dette (ref § 14)§ 3 - Medlemskap

3.1 - Foreningen er åpen for enhver kattevenn som har betalt kontingent.


3.2 - Medlemmene forplikter seg til å følge foreningens vedtekter, i tillegg til gjeldende lover og regler i det forbund de hører til, for norske medlemmer NRR/FIFe, samt Lov om Dyrevelferd. For oppdrettere gjøres dette mer offisielt gjennom signering av en oppdretterkodeks som blir sendt oppdrettere ved innmelding i foreningen.


3.3. - Oppdretterkodeksen må signeres før man kan føres opp på Norske Birmavenners oppdretterliste, og som oppdretter tilsluttet Norske Birmavenner forplikter man seg til å følge vedtekter og kodeks, samt gjeldende regler for avl og dyrehold i sitt forbund og land.


3.4 - Æresmedlem kan den bli som har vært medlem av foreningen i minimum ti år, og gjennom en årrekke har ytet bidrag ut over det som kan forventes for å fremme Norske Birmavenner. Nominasjon av æresmedlemmer kan fremmes av medlemmer, styret og/eller Årsmøtet. Begrunnelse skal vedlegges nominasjon.


Æresmedlemmer opptas på Årsmøtet med 2/3 flertall av avgitte stemmer.


Æresmedlemmer har de samme medlemsrettigheter som et hovedmedlem, men er fritatt fra krav om kontingent.


3.5 - Typer medlemskap:

Hovedmedlem: Har stemmerett og kan velges til styreverv.


Familiemedlem: Har stemmerett og kan velges til styreverv, men må tilhøre samme familie og husstand som et hovedmedlem. Kan ikke være aktiv under eget stamnavn, men kan være deleier i hovedmedlemmets. Dersom hovedmedlemmets medlemskap av en eller annen grunn avsluttes, er det familiemedlemmets eget ansvar å sørge for at mellomlegget opp til vanlig kontingent blir betalt for fortsatt å beholde medlemsrettigheter. Antall familiemedlemmer begrenses til to pr hovedmedlem.


Vervet medlem: Eksisterende medlemmer kan verve nye medlemmer til halv kontingent det første året. Dette gjelder første gangs innmelding, og må avtales med foreningens kasserer. Slike medlemmer har fulle medlemsrettigheter også det første året.


Ved avtale med kasserer får det eksisterende medlemmet 50 kr i avslag pr nytt vervet medlem, oppad begrenset i sum til ett års kontingent som hovedmedlem, forutsatt at både innmelding og betaling gjøres av eksisterende medlem. Dersom disse kriteriene ikke er oppfylt bortfaller avslaget.


For å kvalifisere som førstegangsmedlem kan en ikke ha vært medlem i foreningen de siste 5 år.


3.6 - Medlemmer som ved sin oppførsel, handlinger eller uttalelser (herunder også brudd på taushetsplikten man er bundet av som medlem i styret) skader eller hindrer klubbens arbeid, dens anseelse eller kattesaken generelt, blir å utelukke i kortere eller lengre tid.


Forslag om utelukkelse kan fremsettes for Årsmøtet av et enstemmig styre, og må oppnå 2/3 av flertall av avgitte stemmer. Et enstemmig og fulltallig styre kan utelukke et medlem fram til Årsmøtet.


Dersom det foreligger sanksjoner mot et av Norske Birmavenners medlemmer fra klubb/forbund eller anmeldelse fra myndighet som går på dyrevernmessige forhold, vil slikt medlem bli slettet fra foreningens medlemsregister og oppdretterregister uten varsel.


3.7 - Medlemmer som ønsker å melde seg ut av foreningen gjør dette skriftlig til styret. Et medlem som melder seg ut skal levere tilbake til klubben vandrepremier som ikke er vunnet til odel og eie, samt andre av klubbens eiendeler. For øvrig vil medlemmer som ikke har betalt kontingent automatisk slettes som medlemmer i henhold til § 8 - Purring av kontingent.§ 4 - Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet hvor de foreliggende saker avgjøres med alminnelig flertall og det stemmes ved håndsopprekning, eller skriftlig hvis minst ett - 1 - medlem ønsker det.


Foreløpig innkalling til Årsmøtet sendes ut seks - 6 - uker før Årsmøtet.


Det ordinære Årsmøtet avholdes innen 1. MAI, og innkalles med minst to - 2 - ukers skriftlig varsel og skal inneholde følgende:


1. Dagsorden

2. Årsberetning fra styreperioden

3. Innkomne forslag

4. Regnskap

5. Budsjett og bevilgninger

6. Valg


Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest fire - 4 - uker før Årsmøtet.


Årsmøtereferatet sendes alle medlemmer.


Hvis et medlem ønsker å avgi sin stemme, men ikke har anledning til å delta på Årsmøtet, kan dette gjøres ved skriftlig å informere Årsmøtet om sitt standpunkt (godkjenne eller forkaste) til en eller flere av de saker som nevnes i NBVs vedtekter § 5 a-k.§ 5 - Saker som skal behandles på ordinært Årsmøte:

a) Godkjenning av innkallelse

b) Godkjenning av dagsorden

c) Valg av ordstyrer

d) Valg av to - 2 - referenter

e) Valg av tellekorps, minst to - 2 - medlemmer

f) Årsberetning

g) Innkomne forslag

h) Regnskap/økonomisk oversikt

i) Budsjett og bevilgninger

j) Valg av

   - styremedlemmer

   - varamedlemmer

   - webmaster

   - redaktør

   - valgkomité

   - revisor

k) Kontingent§ 6 - Stemmerett

Stemmerett på Årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år. 


Familiemedlemskap gir stemmerett til maks to - 2 - personer.


Valgbar til styreverv er den som har vært medlem i minst 6 måneder og har betalt kontingent.§ 7 - Kontingent

Kontingenten blir fastsatt på Årsmøtet etter innstilling fra styret.


Det betales for ett år av gangen, og kontingenten er gjeldende fra 01.06.ÅÅ til 31.05.ÅÅ.


Nye medlemmer betaler halv kontingent ved innmelding etter 1. oktober.


Eksisterende medlemmer har anledning til å verve nye medlemmer til halv kontingent det første året.


Dette må avtales med kasserer.


Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.§ 8 - Purring av kontingent

Medlemmer som etter ett - 1 - varsel ikke har betalt medlemskontingenten strykes en - 1 - måned etter forfall, og mister da tilgang til passord, legge inn kull, oppdrett osv.§ 9 - Styrets sammensetning

a) Styret består av fem - 5- styremedlemmer som velges for to - 2 - år.

Leder, kasserer og ett styremedlem velges de år hvor årstallet ender på partall (2, 4, 6 osv).

Sekretær og ett styremedlem velges når årstallet ender på oddetall (1, 3, 5 osv)

b) Varamedlemmer, redaktør, webmaster, valgkomité og revisor velges for ett - 1 - år.

c) Alle kan gjenvelges.§ 10 - Styrets beslutningsdyktighet

Styret er beslutningsdyktig når minst fire - 4 - av styrets medlemmer er tilstede. 


Varamedlemmer, webmaster og redaktør bør møte på styremøter.


Styret har taushetsplikt. I alle saker som er under behandling gjelder taushetsplikten. Brudd på taushetsplikten medfører suspensjon fra styret.§ 11 - Ekstraordinært Årsmøte

Ekstraordinært Årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst tjuefem - 25 - av medlemmene krever dette skriftlig overfor styret med forslag til dagsorden. Familiemedlemskap teller maksimalt som to - 2 - medlemmer.


Ekstraordinært Årsmøte holdes senest en - 1 - måned etter innsendt begjæring og innkalles på samme måte som endelig innkalling og med samme frist som ordinært Årsmøte.


Ekstraordinært Årsmøte behandler kun de saker som fremgår av innkallelsen.§ 12 - Endring av vedtekter

Endring av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Blanke eller ikke avgitte stemmer medregnes ikke for å beregne 2/3 flertall.§ 13 - Oppløsning av Norske Birmavenner

Eventuell oppløsning av foreningen skal behandles på Årsmøtet eller et ekstraordinært Årsmøte.


Oppløsning kan skje etter avstemming med minst 2/3 flertall på to etter hverandre avholdte Årsmøter med minst en - 1 - måneds mellomrom.


Blanke eller ikke avgitte stemmer medregnes ikke for å beregne 2/3 flertall.


Foreningens midler blir å anvende etter siste Årsmøtets vedtak.§ 14 - ÅRETS BIRMA & ÅRETS BIRMA WINNER


14.1 - Årets Brima

a) Konkurransen ÅRETS BIRMA er åpen for alle foreningens medlemmer, og alle resultater oppnådd av medlemmenes katter på FIFe-utstillinger er tellende.


b) Resultatene skal være utregner i hende innen 1. februar. Ferdige resultatlister blir lagt ut på foreningens Facebookside med frist for klager to uker før Årsmøtedato.


c) Vinnere blir presentert og premiert i forbindelse med foreningens Årsmøte. Vinnende katter som ikke er tilstede får sin diplom og eventuell premie ettersendt pr post.


d) For resultater oppnådd på NRRs utstillinger benyttes NRRs utregning til Årets Katt, inkludert tilleggspoeng.


For resultater oppnådd på FIFe-utstillinger utenfor NRR, teller de samme grunnpoengene, men tilleggspoeng legges til etter en fast sats:

- ungdyr/kattunge, veteran, senior, avl 0,03 p

- voksen hann/hunn, kastrat hann/hunn 0,05p


e) ÅRETS BIRMA kåres i følgende klasser:

- voksen hann

- voksen hunn

- kastrat hann

- kastrat hunn

- ungdyr/kattunge

- veteran

- senior

- avlshann

- avlshunn

- oppdrett


f) ÅRETS SELSKAPSKATT er åpen for alle Hellig Birma som av en eller annen grunn ikke lar seg stille ut på vanlig måte. Medlemmene oppfordres til å nominere sine selskapskatter ved å sende inn et bilde og en begrunnelse.


Nominasjonen må være utregner i hende innen 1. februar, og vinneren kåres av Norske Birmavenners styre.


Dersom en eller flere medlemmer i styret har bånd dvs er eier/oppdretter av nominert katt, er den/de utelukket fra avstemningen.14.2 – Årets Birma Winner

I tillegg til Årets Birma kåres 3 – tre – Årets Birmavinnere på lik linje som National Winner i NRR.

Birmaene som får denne uoffisielle vinnertittelen er de vinnende kattene som har best poengsum, av følgende når det regnes et gjennomsnitt av de 5 beste resultatene:


- Voksen hann og voksen hunn – Birma Winner voksen

- Kastrat hann og kastrat hunn – Birma Winner kastrat

- Ungdyr/kattunge - Birma Winner ungdyr


Tittelen etterfølges av årstallet den er vunnet. Vinnende katter premieres.§ 15 – BIRMAPOSTEN

Norske Birmavenners medlemsblad, Birmaposten, sendes ut til betalende medlemmer av foreningen to ganger i året (juni/sommer og desember/jul).


Innrapportering av adresseendring er medlemmets ansvar, og må meldes inn senest 1. juni for sommernummeret, og senest 1. novembers for julenummeret.


Ved enhver utsending av Birmaposten utenfor felles sending påløper portokostnad på kr. 50.

Alternativt kan medlemmet motta en digital versjon av bladet kostnadsfritt. Dette gjelder også ved oppstart av medlemskap mellom to blader.

Del denne siden